Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
17
Hôm qua:
51
Tuần này:
405
Tháng này:
1711
Tất cả:
108277

Xã Nông Trường xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 10/04/2021 09:19:25

    Xác định bầu cử Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong năm 2021 nên từ những ngày đầu công tác chuẩn bị bầu cử luôn được xã Nông Trường quan tâm hàng đầu và triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công. Những công việc cụ thể được triển khai trong kế hoạch của Ủy ban bầu cử xã.
   Căn cứ Luật Bầu cử Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân số 85/2015/QH13; Kế hoạch số 21/KH - UBND ngày 31/1/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 197/STTTT ngày 02/2/2021 của SỞ Thông tin và truyền thông; Kế hoạch số 661/KH - UBND ngày 05/2/2021 của UBND huyện Triệu Sơn về thông tin tuyên truyền, đảm bảo thông tin lên tục phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tạo khí thế sôi nổi và phấn khởi trong toàn dân và hướng tới cuộc bầu cử, Tiểu ban tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 xã Nông Trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể như sau:
I. Mục đích - Yêu cầu
1. Mục đích
- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hộ Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày Hội của toàn dân.
- Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2. Yêu cầu
 Công tác tuyên truền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng bầu cử Quốc gia, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, bộ, ngành, địa phương, đơn vị và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
II. Nội dung tuyên truyền
1. Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan  trọng này, đó là đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh Covid -19.
2. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫ của cơ quan chức năng các cấp như Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng,....
3. Tuyên truền ccacs quy định của pháp luật, như: Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015,...Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân cac cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
4. Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà n ước trong việc thể chế hó đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và Bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.
5. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả  của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử ( chú trọng hiệp thương lần 1, lần 2, lần 3;...); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trun g tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.
6. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng, biểu dương kịp thời n hững tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.
7. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc , phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, chống phá Đảng và Nhà nước.
III. Phương thức tuyên truyền
      Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử được triển khai liên tục với những hình thức sinh động, phong phú, kịp thời, thiết thực nhằm thông tin, tuyên truyền hiệu quả về cuộc bầu cử đến với Nhân dân trong toàn xã, cụ thể:
- Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã. 
- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của xã
- Tuyên truyền qua hệ thống băng rôn, pa nô, áp phích, tranh cổ động trực quan
- Tuyên truyền qua hội nghị, hoạt động văn hóa cộng đồng
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, tuyên truyền lưu động.
IV. Thời gian thực hiện
1. Đợt 1: Từ 05/3/2021 đến 15/3/2021
- Tập trung tuyên truyền Chỉ thị 45 - CT/TƯ ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT - TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫ về bầu cử, tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri.
- Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.
- Treo băng rôn tuyên truyền qua đường, cụ thể:
+ Dọc tuyến đường liên xã
+ Cổng công sở UBND xã, 3 trường, trạm y tế, các điểm bỏ phiếu
- Mổ chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng phát thanh trên Đài phát thanh của xã, tiếp âm, tiếp sóng, tuyên truyền các nội dung văn bản triển khai công tác Bầu
cử, hoạt động tổng kết công tác bầu cử ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị nhiệm kỳ 2021-2026.
- Viết bài có hình ảnh minh họa tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của xã.
2. Đợt 2: Từ ngày 16/3/2021 đến ngày 23/5/2021
- Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử.
- Tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân trong xã trong Ngày bầu cử 23/5/2021.
3. Đợt 3: Từ ngày 24/5/2021 đến ngày 10/6/2021
   Tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử, trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021-2026.
  Trên đây là Kế hoạch thông tin, tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng NHân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Tiểu ban tuyên truyềnbầu cử xã Nông Trường, Triệu Sơn./Xã Nông Trường xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đăng lúc: 10/04/2021 09:19:25 (GMT+7)

    Xác định bầu cử Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong năm 2021 nên từ những ngày đầu công tác chuẩn bị bầu cử luôn được xã Nông Trường quan tâm hàng đầu và triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công. Những công việc cụ thể được triển khai trong kế hoạch của Ủy ban bầu cử xã.
   Căn cứ Luật Bầu cử Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân số 85/2015/QH13; Kế hoạch số 21/KH - UBND ngày 31/1/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 197/STTTT ngày 02/2/2021 của SỞ Thông tin và truyền thông; Kế hoạch số 661/KH - UBND ngày 05/2/2021 của UBND huyện Triệu Sơn về thông tin tuyên truyền, đảm bảo thông tin lên tục phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tạo khí thế sôi nổi và phấn khởi trong toàn dân và hướng tới cuộc bầu cử, Tiểu ban tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 xã Nông Trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể như sau:
I. Mục đích - Yêu cầu
1. Mục đích
- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hộ Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày Hội của toàn dân.
- Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2. Yêu cầu
 Công tác tuyên truền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng bầu cử Quốc gia, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, bộ, ngành, địa phương, đơn vị và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
II. Nội dung tuyên truyền
1. Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan  trọng này, đó là đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh Covid -19.
2. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫ của cơ quan chức năng các cấp như Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng,....
3. Tuyên truền ccacs quy định của pháp luật, như: Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015,...Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân cac cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
4. Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà n ước trong việc thể chế hó đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và Bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.
5. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả  của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử ( chú trọng hiệp thương lần 1, lần 2, lần 3;...); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trun g tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.
6. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng, biểu dương kịp thời n hững tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.
7. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc , phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, chống phá Đảng và Nhà nước.
III. Phương thức tuyên truyền
      Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử được triển khai liên tục với những hình thức sinh động, phong phú, kịp thời, thiết thực nhằm thông tin, tuyên truyền hiệu quả về cuộc bầu cử đến với Nhân dân trong toàn xã, cụ thể:
- Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã. 
- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của xã
- Tuyên truyền qua hệ thống băng rôn, pa nô, áp phích, tranh cổ động trực quan
- Tuyên truyền qua hội nghị, hoạt động văn hóa cộng đồng
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, tuyên truyền lưu động.
IV. Thời gian thực hiện
1. Đợt 1: Từ 05/3/2021 đến 15/3/2021
- Tập trung tuyên truyền Chỉ thị 45 - CT/TƯ ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT - TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫ về bầu cử, tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri.
- Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.
- Treo băng rôn tuyên truyền qua đường, cụ thể:
+ Dọc tuyến đường liên xã
+ Cổng công sở UBND xã, 3 trường, trạm y tế, các điểm bỏ phiếu
- Mổ chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng phát thanh trên Đài phát thanh của xã, tiếp âm, tiếp sóng, tuyên truyền các nội dung văn bản triển khai công tác Bầu
cử, hoạt động tổng kết công tác bầu cử ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị nhiệm kỳ 2021-2026.
- Viết bài có hình ảnh minh họa tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của xã.
2. Đợt 2: Từ ngày 16/3/2021 đến ngày 23/5/2021
- Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử.
- Tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân trong xã trong Ngày bầu cử 23/5/2021.
3. Đợt 3: Từ ngày 24/5/2021 đến ngày 10/6/2021
   Tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử, trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021-2026.
  Trên đây là Kế hoạch thông tin, tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng NHân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Tiểu ban tuyên truyềnbầu cử xã Nông Trường, Triệu Sơn./